Complete en integrale aanpak

Wij leveren u de complete WVP/Wet Wia oplossing, vanaf Probleem Analyse (PA) tot Einde Wachttijd (EWT). En uiteraard zonder risico op loonsanctie wanneer u onze adviezen tijdig opvolgt. Al meer dan vijf jaar werkt deze succesvolle integrale en sluitende aanpak op de Nederlandse markt van verzuimaanpak. Scherp en betrokken! Dus vanaf nu ook voor u! Voor zowel ERD als UWV-aangesloten werkgevers.

Teamwork van deskundige specialisten en uitgebreid netwerk van professionals

AAJ BV werkt met een team van tien specialisten voor en mét u aan de Poortwachter Verplichtingen (WVP) bij de re-integratie van Poolse (ex-)werknemers. Hierbij weten zij zich ondersteund door tientallen Pools/Nederlands sprekende medische en niet-medische professionals. Zowel in Nederland als in Polen! Niet alleen bekend met de taal, maar vooral ook met de Poolse cultuur omdat zij daar zelf zijn opgegroeid.

Begeleiding in Nederland en in Polen

 
 

Of uw (ex-)werknemer zich nu in Nederland bevindt of in Polen is op zich niet doorslaggevend. Onze pragmatische en doortastende aanpak leidt ertoe dat voor zowel medewerkers in Nederland, als ook in Polen, de begeleiding door ons uitgevoerd kan worden. Alle documentatie en communicatie met uw medewerker vindt plaats in het Pools. En met werkgever en UWV uiteraard in het Nederlands.

Probleemanalyse en Plan van Aanpak WVP

Al bij de PA van de bedrijfsarts kán het duidelijk zijn dat de verzuimbegeleiding een langdurig (hoofdpijn)dossier gaat worden wat veel aandacht zal kosten. Taalbarrière en cultuuraspecten kunnen daarnaast de begeleiding van Poolse werknemers extra complicaties opleveren. Ons paramedisch team bestaande uit een Psycholoog, Fysiotherapeut en HBO-verpleegkundige (allen Pools/Nederlands sprekend) kunnen uw werknemer, u en de uw arbodienst/bedrijfsarts al vanaf dit moment ondersteunen bij de terugkeer naar passend werk door praktische ondersteuning bij opstellen van het Plan van Aanpak (PvA) voor de WVP. Maak gebruik van deze goede start en vaak lost het verzuim zich al op zonder een duur re-integratietraject te moeten starten. Een goede start is het halve werk.

Praktische ondersteuning in het eerste verzuimjaar

De grootste kans op schadelastreductie ligt in het eerste jaar. Inschakeling van ons paramedische team, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches is een investering in het voorkomen van een vaak onnodig lang traject omdat Poolse werknemers de Nederlandse verzuimaanpak en wetgeving niet goed kennen. Hierdoor ontstaat er vrijwel altijd “ruis op de lijn”. Bedenk dat er daarnaast vaak onoverkomelijke taalproblemen zijn waarbij zij op stuklopen in hun contact met bij casemanager, bedrijfsarts en bij specialisten en behandelaars in het ziekenhuis en behandelcentra. Hoe sneller professioneel ondersteund in de eigen taal, des te eerder keren zij duurzaam terug naar hun eigen werkplek, of naar ander passend werk.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zodra terugkeer naar de eigen werkplek volgens de bedrijfsarts niet meer mogelijk is, is het zaak een Arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Onze Nederlands/Poolstalige Arbeidsdeskundigen hebben al jarenlang ruime ervaring met deze doelgroep, spreken vloeiend Pools en zijn in staat om de specifieke aspecten van de rechten en plichten, voortvloeiende uit de WVP en de Wet Wia, over de taal- en cultuurbarrière heen te tillen. Dit komt vervolgens de, veelal onvermijdelijke hier op volgende re-integratiefase, ten goede. Er ligt dan een goede basis voor een doelgerichte uitvoering van re-integratie in spoor 1 en spoor 2.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2

ALTIJD TWEE PROFESSIONALS OP EEN RE-INTEGRATIETRAJECT. Een Poolstalige Re-integratiecoach én een Poolstalige Arbeidsdeskundige. Is terugkeer naar het eigen (aangepaste) werk niet meer mogelijk dan ondersteunen wij u en uw (ex-)werknemer bij re-integratie naar ander werk. Niet alleen bij aanvang, maar gedurende het gehele re-integratieproces, worden de mogelijkheden bekeken en de onmogelijkheden benoemd voor werkhervatting in een andere functie bij uw bedrijf, oftewel werkhervatting in spoor 1. In geval van uitzendbureaus, detacheringbureaus en payroll-bedrijven moet óók worden gekeken naar de mogelijkheden bij klanten van deze organisaties. Het UWV toetst op deze inspanningen en verlangt van u als werkgever dat u deze uitvoert conform de laatste gepubliceerde “Werkwijzer Poortwachter”. Kunt u een (ex-)werknemer werkelijk niet meer intern herplaatsen dient u hiervoor ‘een deugdelijke grond’ te hebben. Doordat in ieder traject er én een re-integratiecoach én een arbeidsdeskundige is betrokken borgen wij, samen met u, die deugdelijke grond om uw re-integratie dossier “dicht te houden”.

Wanneer werkhervatting bij eigen werkgever aantoonbaar niet meer mogelijk is door ziekte of gebrek dan ondersteunen wij (ex-)werknemer bij het vinden van een andere loonvormende baan conform de uitgangspunten van de meest actuele versie van de “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV, oftewel spoor 2.

WVP-proof re-integratiedossier

Zijn alle acties door u als werkgever tijdig ondernomen en heeft u de richtinggevende adviezen van uw arbodienst en ons tijdig opgevolgd, dan behoort een loonsanctie tot het verleden. Of de werknemer zich nu in Polen of Nederland bevindt, wij zorgen dat het dossier “dicht zit”!

 

Extra inspanningen van onze zijde bij deze moeilijker te begeleiden doelgroep

Door onze jarenlange ervaring weten wij wat de specifieke uitdagingen zijn bij het goed en professioneel kunnen begeleiden van deze groep (ex-)werknemers. Naast taal- en cultuurverschillen is daar vaak ook het onbegrip van het fenomeen “Werken en Inkomen naar Arbeidsvermogen” (WIA). Wij zijn hier in Nederland uniek in. Het onderstrepen van de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet Wia nemen wij continu mee in onze doortastende aanpak.

Extra aandacht voor Uitzendbureaus, Detacheringsbureaus en Payroll bedrijven

Deze categorie ondernemingen hebben een vergaande re-integratieverantwoordelijkheid gekregen van de Nederlandse overheid. Re-integratie inspanningen moeten zijn gericht op zowel de eigen organisatie, de klant waar (ex-) werknemer is uitgevallen en bij overige klanten. Dit vergt extra argumentatie in het AD-onderzoek en bij de re-integratie naar passend werk. Daarnaast toetst het UWV ook wat u aan taalvaardigheidstraining heeft aangeboden op het niveau van (ex-)werknemer om re-integratie te bevorderen. Wij zijn bekend met de regelgeving en adviseren u met de juiste onderbouwing in het WVP-dossier.

Sectoren waarin wij veel actief zijn

 • Transport & Logistiek, inclusief Verticaal Transport
 • Landbouw
 • Veeteelt
 • Glastuinbouw
 • Groenvoorziening
 • Vleesverwerkende industrie
 • Installatietechniek
 • Metaaltechniek
 • Bouw en verbouw
 • Grondverzet
 • Voedselverwerkende industrie
 • Schoonmaak & Onderhoud woningen en gebouwen
 • Uitzendbranche, detacheringsbureaus en payroll bedrijven