Portfolio Dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de WVP re-integratieverplichting van werkgevers voeren wij reguliere arbeidsdeskundige onderzoeken uit waarin wij werkgever en werknemer adviseren over een te volgen re-integratieroute. Het verslag van dit onderzoek maakt deel uit van het re-integratieverslag (RIV). Het onderzoek is gebruikelijk tussen de 10e en 12e maand van het langdurig verzuim van werknemer, maar kan ook eerder aan de orde zijn.

Verzuimbegeleiding

Bij (dreigend) langdurig verzuim is het raadzaam om al ineen vroeg stadium een van onze professionals in te schakelen. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van de bedrijfsarts of het gezamenlijk opstellen van het Plan van Aanpak met de casemanager of verzuimspecialist. Des te eerder de ‘rules of engagement’ duidelijk zijn voor werknemer, des te eerder kan er beroep worden gedaan op ook het leveren van zijn of haar aandeel in inzetbaarheid naar arbeidsvermogen.

Re-integratie in Nederland en Polen

In de meeste gevallen volgt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat er een (parallel) re-integratietraject 2e spoor moet worden opgestart. Vanwege onze deskundigheid op dit gebied worden wij in vrijwel alle gevallen na het door ons uitgevoerde arbeidsdeskundig onderzoek ingeschakeld om hierin gelijk “door te pakken”. Maar ook re-integratie naar aanleiding van door andere partijen opgemaakt arbeidsdeskundig onderzoek kunnen wij uiteraard uitvoeren.

Begeleiding in de (arbo)zorg door paramedisch team

Een belangrijke rol is weggelegd voor de medewerkers van ons paramedisch team. Deze BIG-geregistreerde medewerkers zijn de onmisbare schakel tussen zieke medewerker of gelaedeerde en de bedrijfsarts, specialist of behandelaar. Snelle inzet van dit team leidt tot een significante vermindering van miscommunicatie en sneller inzicht in belastbaarheid van betrokkene.

Letselschade, AD-onderzoek & begeleiding naar werk

Arbeidsdeskundig onderzoek, -advies en -ondersteuning bij het vinden van passend werk binnen belastbaarheid van gelaedeerde. Dit inclusief uitleg over de Nederlandse situatie met betrekking tot rechten en plichten van re-integratie naar werk (Wet Verbetering Poortwachter) en mogelijke financiële consequenties (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Arbeidsgerichte herstelcoaching

Herstelcoaching van gelaedeerde met naast de beoordeling van behoefte aan huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid, gericht op voorlichting en voorbereiding op het in de toekomst weer kunnen gaan participeren in werk als werknemer of zelfstandige, in Nederland of in Polen.

“Would be” onderzoeken in Nederland en Polen

Onderzoek en rapportage over carrièreperspectief na ongeval en de situatie “het ongeval weggedacht”. Deze activiteiten voeren onze arbeidsdeskundigen niet alleen uit in Nederland, maar ook in Polen.

Verzuimpreventie

Een aspect waar over het algemeen nog te weinig aandacht voor is bij veel werkgevers, met name in het MKB. We nodigen werkgevers met vooruitziende blik contact met ons op te nemen voor een preventieplan voor langdurige uitval voor Poolse werknemer op basis van niet-medische factoren.

Vertaling (medische) documenten

Medische en niet-medische documenten kunnen worden vertaald. Naar ‘zwaarte’ van de noodzaak tot het beschikbaar hebben van een Nederlandstalig of Poolstalig document geschiedt dit door een lid van de betreffende paramedische discipline of een gediplomeerd of beëdigd tolk-vertaler.

Taaltraining

Vaak is het volgen van een taaltraining een belangrijk onderdeel in ons advies aan verzekeraars, belangenbehartigers en werkgevers. Het taalniveau waarop wij adviseren cliënt te richten hangt mede af van de vergroting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers en werknemers is dit belangrijk omdat het UWV hierop toetst bij het RIV (Re-integratie Verslag) drie maanden voor EWT (Einde Wachttijd) Wet Wia. Voor verzekeraars speelt daarnaast ook dat gelaedeerden over het algemeen moeilijker weer duurzaam werk kunnen hervatten in een fysiek belastende functie. Een gedegen taalopleiding leidt tot een bredere inzetbaarheid in passend werk.