Resultaten letselschade cases

Marek, Arbeidsongeval

Marek overkwam in het voorjaar van 2016, op dat moment 20 jaar oud, een zwaar bedrijfsongeval. Volledige handamputatie die vrijwel direct na het ongeval door hoogstaand chirurgenwerk in het Ziekenhuis in Zwolle weer kon worden teruggeplaatst. Vanaf juli 2016 was AAJ betrokken bij de begeleiding van Marek. Aanvankelijk met het accent op arbeidsgerichte herstelcoaching, later met arbeidsdeskundige re-integratiebegeleiding. Na ruim vier jaar heeft Marek, met veel geloof in zijn eigen kunnen, in september 2020 een passende baan binnen zijn belastbaarheid in het magazijn van Stella E-bikes in Nunspeet kunnen accepteren voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Dit in nauwe samenwerking met het UWV en een ketenpartner (re-integratiebedrijf).

Piotr, Verkeersongeval

Piotr werd in het najaar van 2017, ten tijde van het ongeval 23 jaar oud, op de fiets aangereden door een auto en liep hierbij ernstig schouderletsel op. Na een spoedeisende ingreep en revalidatie stagneerde medisch herstel tot twee keer toe. In oktober 2019 werd AAJ gevraagd om zich over deze casus te ontfermen en de arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen. In overleg met specialisten, behandelaars en bedrijfsarts is, na een periode van opbouw en een ergonomisch onderzoek, Piotr in april 2020 volledig geïntegreerd in aangepast eigen werk binnen belastbaarheid zonder loonverlies bij zijn eigen werkgever in het slachthuis.

Patryk, Bedrijfsongeval

In het najaar van 2018 was Patryk, destijds 24 jaar oud, betrokken bij een eenzijdig arbeidsongeval met een heftruck en liep beenletsel op. In september 2019 werd hij door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden en kwam hij niet in aanmerking voor 2e jaar loondoorbetaling in het kader van Ziektewet/Vangnet. Daardoor ontstond er ook geen recht op de no-risk polis van het UWV bij einde Wachttijd Wet Wia. Op dit moment werd ook AAJ ingeschakeld door partijen. Het verwerven van een baan in loondienst bleek niet mogelijk doordat werkgevers risicomijdend zijn met het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking, tenzij zij hele specifiek kwaliteiten hebben. Patryk wilde een eigen onderneming starten in de automotive branche (autospuiterij). Hierbij werd hij door AAJ ondersteund bij het opzetten van een businessplan en de financiële voorbereiding voor het openen van zijn onderneming in Polen. De letselschadezaak is in het voorjaar van 2020 in goed onderling overleg tussen partijen Beëindigd.

Janusz, Bedrijfsongeval

In het voorjaar van 2017 overkwam Janusz, op dat moment 32 jaar oud, een ernstig bedrijfsongeval waarbij hij het volledige zicht aan één oog verloor. Na een periode van revalidatie werd AAJ eind april 2018 verzocht om Janusz te begeleiden naar passend werk binnen zijn belastbaarheid en de uitkeringsproblemen van hem met het UWV in kaart te brengen. Het bezwaar van AAJ in deze case werd door het UWV erkend en zijn uitkering werd hervat. Na een rijtest te hebben gedaan is Janusz, na een kortdurende periode van een 0-inkomen, in de zomer van 2018 via een uitzendbureau gestart bij een kippenvleesfabriek in Gelderland. Er was op dat moment, na korte tijd, al geen verlies aan verdienvermogen meer.

Leszek, Verkeersongeval

Leszek, werd in het voorjaar van 2018 op zijn scooter aangereden. In juni 2019 werd AAJ door partijen betrokken bij dit deze zaak. Uiteindelijk bleek na arbeidsdeskundig onderzoek zijn belastbaarheid structureel onvoldoende te zijn voor het werk van meewerkend voorman in een tomatenkwekerij. Juridisch werkgever (een uitzendbureau) wilde na een langjarig dienstverband graag snel van hem af. Vanwege de gedegen kennis van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Wia) en relevante wetsartikelen over het arbeidsrecht, is Leszek uiteindelijk kunnen starten bij een andere materieel opdrachtgever van juridisch werkgever in een voor hem passende functie binnen zijn belastbaarheid en loopt zijn arbeidsovereenkomst gewoon door. Door het aansluiten bij zijn capaciteiten en tot op dat moment verborgen competenties heeft hij ook een mooie carrièreswitch kunnen maken in de logistieke automatisering.

Praktijkcases Ad-onderzoek En Re-integratie 1e En 2e Spoor WVP

Natalia, herplaatst bij andere werkgever binnen belastbaarheid in Nederland

Op het moment dat het medisch gezien duidelijk was dat Natalia (27) niet terug kon keren naar haar fysiek zwaar belastende functie van productiemedewerker in de voedselverwerkende industrie heeft werkgever gelijk contact gezocht met AAJ voor het uitvoeren van het AD-onderzoek. Door deze snelle actie kon ook het re-integratietraject vroegtijdig worden opgestart. Door online taaltraining via beeldbellen en een snelle en relatief goedkope vaktechnische opleiding in computergebruik in Polen heeft Natalia na een kleine twee jaar een passende functie gevonden binnen haar belastbaarheid en werkt zij nu met veel plezier bij een recruitmentbureau voor Oost-Europese medewerkers. Door inzet van de transitievergoeding welke wordt gecompenseerd door het UWV, konden de opleidingskosten worden betaald en met een detacheringconstructie kon zij al snel bij een andere werkgever aan de slag waardoor verhoging van WGA-premie voor deze grote werkgever werd voorkomen.

Wiktor, herplaatst in aangepast eigen werk

Wiktor was werkzaam als chauffeur op de Poolse Ambassade en moest verzuimen t.g.v. klachten en beperkingen waardoor hij zijn eigen werk niet meer volledig kon uitoefenen. Hij had een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht en waren dus ook de WVP en Wet Wia van toepassing. Via de arbodienst van werkgever werd AAJ verzocht om een arbeidsdeskundig onderzoek te doen en de re-integratie ter hand te nemen. Door goede uitleg van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot re-integratie én de kosten van premiedifferentiatie WGA in de Poolse taal aan werkgever, kon Wiktor, na het doormaken van zijn herstel, uiteindelijk worden herplaatst in aangepast eigen werk.

Mariola, opgeleid van portioneerder tot assistent boekhouder

Medio augustus 2018 stortte Mariola (35) in op haar werk, na negen jaar werken als productiemedewerker in de voedselverwerkende industrie. Na diverse medische onderzoeken bleek zij een onderliggende ziekte te hebben waarbij fysiek werk is uitgesloten en welke ook leidt tot een medische urenbeperking. Het verloop van de ziekte is moeilijk te voorspellen. Op basis van het belastbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts en het arbeidsdeskundig onderzoek van AAJ wordt door werkgever voor het einde van het 1e jaar verzuim al een re-integratietraject ingekocht bij AAJ. Mariola is een universitair opgeleide dame die wel al goed Engels sprak, maar nog onvoldoende Nederlands. Onder leiding van de re-integratiecoach van AAJ is er een taalprogramma Nederlands gemaakt en uitgevoerd door een samenwerkingspartner van AAJ. Daarnaast heeft zij een individuele opleiding voor BKB (Basiskennis Boekhouden) gevolgd die zij rond Einde Wachttijd in augustus 2020 succesvol heeft afgerond in het Nederlands. Zij heeft in die korte tijd taalniveau B1+ weten te bereiken.

Iwona, door regievoering en afstemming loonsanctie voor werkgever voorkomen

In het voorjaar van 2018 viel Iwona uit met fysieke beperkingen. Zij kon niet meer lang staan en was o.a. ook beperkt op tillen/dragen en duwen/trekken. Kenmerkende en dagelijks voorkomende belasting in haar functie van productiemedewerker in banketbakkerij. Hoewel zij al meer dan 10 jaar in Nederland was sprak zij nauwelijks Nederlands. Werkgever heeft alleen vergelijkbare functies in zijn organisatie en kon haar bij zijn bedrijf geen passend (zittend) werk bieden. Het volgen van een 2e spoortraject is dan aan de orde. Een vast onderdeel van zo’n traject gericht op werkhervatting in Nederland is een taaltraject. Deze weigerde Iwona te volgen. Met bedrijfsarts werd afgestemd of zij een voorbereidend taaltraject zou kunnen volgen. Ook na advies van bedrijfsarts wilde Iwona niet starten met taalles Nederlands. AAJ heeft werkgever toen achtereenvolgens geadviseerd met dreiging loonopschorting, loonopschorting en loonstop. Pas na loonstop kwam Iwona, net voor de WIA-claimbeoordeling, tot inzicht dat het toch raadzaam was om aan de lessen Nederlands te beginnen zoals door AAJ voorgesteld en betaald door werkgever. Zowel het aanbieden van taalles door werkgever, als het volgen door (ex-) werknemer wordt, in alle redelijkheid uiteraard, getoetst door het UWV. Gedoseerde druk op werknemer, voorgesteld door AAJ, heeft hier een loonsanctie voor werkgever voorkomen.

Izabela, re-integratietraject op afstand in Polen

Izabela had al een gezichtsbeperking aan één oog toen zij ook aan het andere ook klachten kreeg die uitvoering van werk gedurende langere tijd onmogelijk maakte. Zij keerde terug naar Polen en bleef onder toezicht na de Nederlandse bedrijfsarts. Kort na afloop van haar fase B contract schakelde juridisch werkgever AAJ in voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Izabela gaf aan in Polen te willen blijven en daar gere-integreerd te worden. Werkgever (Eigen Risico Drager) heeft, ondersteund met een verklaring van de bedrijfsarts, bij het UWV een deskundigenoordeel aangevraagd of een 2e spoortraject ‘uit praktische overwegingen’ achterwege kon blijven. Dit kon uiteraard niet, werknemer heeft immers recht op 2e jaar ZW/Vangnet t.g.v. ziekte of gebrek. Er is geen sprake van “Geen Benutbare Mogelijkheden”, dus een 2e spoortraject is verplicht om een loonsanctie te kunnen vermijden. Ook dit soort 2e spoortrajecten worden veelvuldig door AAJ “op afstand” uitgevoerd om werknemer te ondersteunen bij het zelfstandig zoeken naar werk in Polen en werkgever te vrijwaren van een loonsanctie. Wat door betrokken ondersteuning aan werknemer en werkgever én kennis van de re-integratie eisen WVP, ook is gebeurd.