Complete en integrale aanpak

Wij leveren u de complete WVP/Wet Wia oplossing, vanaf Probleem Analyse (PA) tot Einde Wachttijd (EWT). En uiteraard zonder risico op loonsanctie voor uw opdrachtgevers wanneer u onze adviezen tijdig opvolgt. Al meer dan vijf jaar werkt deze succesvolle integrale en sluitende aanpak op de Nederlandse markt van verzuimaanpak. Scherp en betrokken! Dus vanaf nu ook voor uw organisatie!

Teamwork van deskundige specialisten en uitgebreid netwerk van professionals

AAJ BV werkt met een team van tien specialisten voor en mét u aan de Poortwachter Verplichtingen (WVP en Wet Wia) bij de re-integratie van Poolse (ex-)werknemers voor uw opdrachtgevers. Hierbij weten wij ons ondersteund door tientallen Pools/Nederlands sprekende medische en niet-medische professionals. Zowel in Nederland als in Polen! Niet alleen bekend met de taal, maar vooral ook met de Poolse cultuur omdat zij daar zelf hebben gewoond

Ondersteuning bij het spreekuur

Persoonlijk, of door middel van een MS-teams call, kan een van onze parademedici u ondersteunen bij een 1e spreekuur, vervolgspreekuur of een gesprek voor het opstellen van een probleemanalyse. Een goede analyse aan de basis voorkomt later in het verzuimproces veel “gedoe”. Van meet af aan kunnen wij werknemer toelichten wat zijn of haar rechten en plichten zijn in het kader van de WVP en Wet Wia. Afhankelijk van de problematiek hebben we een praktiserend fysiotherapeut, tevens AD (i.o.), een HBO-verpleegkundige, tevens re-integratiecoach en een psychologe. Allen met ruime ervaring in de gezondheidszorg en met Poolstalige cliënten.

 

Aan ondersteuning van een arbodienst of casemanagement organisatie gaat altijd eerst een persoonlijke kennismaking vooraf met zowel management als met de samen te werken bedrijfsarts en/of andere professionals.

Contacten met medisch professionals in Polen

Vaak is het noodzakelijk om informatie op te vragen bij Poolse vakgenoten. De kennis van de Engelse taal is bij vele Poolse collega’s in de gezondheidszorg minder dan in Nederland. Met name de oudere generatie spreekt in het geheel een Engels. Ook de administratieve “muur” die deze professionals om zich heen hebben werkt vaak vertragend of blokkerend. Tenslotte weet de Nederlandse bedrijfsarts het belang van het opvragen van informatie uit de curatieve sector t.b.v. van medewerker en opdrachtgever. De Poolse collega weet dat niet. Wij kunnen u hierbij ondersteunen dit duidelijk te maken en de noodzakelijke informatie op te vragen, waarbij wij uw concrete medische vraagstelling meenemen. Uiteraard alleen met een Poolstalige machtiging van (ex-)werknemer. Die hebben wij dan ook standaard beschikbaar voor u. Uw opdrachtgever zal de kosten graag vergoeden wanneer dit leidt tot (snellere) duidelijkheid van de daadwerkelijke beperkingen en het voorgenomen behandelbeleid in Polen.

Vertalen van medische documenten

Los van bovengenoemde contacten kan het noodzakelijk zijn medische documenten te vertalen vanuit het Pools in het Nederlands. Regelmatig brengen cliënten brieven of rapportages mee van onderzoeken. Vaak is niet gelijk duidelijk wat er aan diagnose is gesteld. Documenten kunnen door ons snel en goed worden vertaald door een van onze paramedici.

Begeleiding in de curatieve sector in Nederland

Grote toegevoegde waarde heeft het maken van afspraken en begeleiden door onze paramedici bij specialisten in de gezondheidszorg. Geen misverstand meer over de aard van de klachten en medisch inhoudelijk correcte vertaling Pools-Nederlands en Nederlands-Pools. De afgelopen jaren heeft dat veel tijd en geld uitgespaard voor werkgevers. Geen partners, vrienden of vriendinnen, Poolse ‘boekhouders’ of zelfs een toevallige schoonmaakster in het ziekenhuis die de vertaling doet. Nee, medische geschoolde professionals die zowel met u als met de specialist of behandelaar kunnen schakelen over de aard en de ernst van de klachten. Ook hier zijn werkgevers vaak bereid om de kosten voor hun rekening te nemen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zodra terugkeer naar de eigen werkplek volgens de bedrijfsarts niet meer mogelijk is, is het zaak een Arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Onze Nederlands/Poolstalige Arbeidsdeskundigen hebben al jarenlang ruime ervaring met deze doelgroep, spreken Pools en zijn in staat om de specifieke aspecten van de rechten en plichten, voortvloeiende uit de WVP en de Wet Wia, over de taal- en cultuurbarrière heen te tillen. Dit komt vervolgens de, veelal onvermijdelijke hier op volgende re-integratiefase, ten goede. Er ligt dan een goede basis voor een doelgerichte uitvoering van re-integratie in spoor 1 en spoor 2.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2

ALTIJD TWEE PROFESSIONALS OP EEN RE-INTEGRATIETRAJECT. Een Poolstalige Re-integratiecoach én een Poolstalige Arbeidsdeskundige. Is terugkeer naar het eigen (aangepaste) werk niet meer mogelijk dan ondersteunen wij werkgever en (ex-)werknemer bij re-integratie naar ander werk. Niet alleen bij aanvang, maar gedurende het gehele re-integratieproces, worden de mogelijkheden bekeken en de onmogelijkheden benoemd voor werkhervatting in een andere functie bij werkgever, oftewel werkhervatting in spoor 1.

In geval van uitzendbureaus, detacheringbureaus en payroll-bedrijven wordt óók gekeken naar de mogelijkheden bij klanten van deze organisaties. Het UWV toetst op deze inspanningen en verlangt van werkgever dat deze die uit laten voeren conform de laatste gepubliceerde “Werkwijzer Poortwachter”. Kan een (ex-) werknemer werkelijk niet meer intern herplaatst worden dient er hiervoor ‘een deugdelijke grond’ te zijn. Doordat in ieder traject er én een re-integratiecoach én een arbeidsdeskundige is betrokken borgen wij, samen met u en werkgever, die deugdelijke grond om het re-integratie dossier “dicht te houden”.

Wanneer werkhervatting bij eigen werkgever aantoonbaar niet meer mogelijk is door ziekte of gebrek dan ondersteunen wij (ex-)werknemer bij het vinden van een andere loonvormende baan conform de uitgangspunten van de meest actuele versie van de “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV, oftewel spoor 2.

 

WVP-proof re-integratiedossier

ZZijn alle acties door werkgever tijdig ondernomen en heeft deze de richtinggevende adviezen van arbodienst en ons tijdig opgevolgd, dan behoort een loonsanctie tot het verleden. Of de werknemer zich nu in Polen of Nederland bevindt, wij zorgen dat het re-integratie dossier “dicht zit”!

Extra inspanningen van onze zijde bij deze moeilijker te begeleiden doelgroep

Door onze jarenlange ervaring weten wij wat de specifieke uitdagingen zijn bij het goed en professioneel kunnen begeleiden van deze groep (ex-)werknemers. Naast taal- en cultuurverschillen is daar vaak ook het onbegrip van het fenomeen “Werken en Inkomen naar Arbeidsvermogen” (WIA). Wij zijn hier in Nederland uniek in. Het onderstrepen van de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet Wia nemen wij continu mee in onze aanpak.